Serwis dla rodzin osób osadzonych KontaktZaloguj się lub zarejestrujTwoje kontodeklaracja dostępności

Adres korespondencyjny

Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Zadzwoń do nas

IGB MAZOVIA
+48 22 328 61 41

RegulaminO nasPaczka żywnościowaPaczka chemicznaOferta specjalnaJak działamy?KontaktRegulamin Tpay
wyszukiwarka
OdPaczkidoPaczki > Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument (zwany dalej „Warunkami”) określa zasady, zakres i warunki korzystania ze sklepu internetowego „OdPaczkiDoPaczki” www.odpaczkidopaczki.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

 

§1 Warunki ogólne

  

1. Sklep prowadzony jest przez Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe (zwaną dalej PGSW) z siedzibą w Warszawie (01-473) przy
ul. Kocjana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000079949.

2. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż produktów, które są dopuszczone do sprzedaży w zakładach karnych, w tym także takich, którestanowić będą zawartość paczki przekazywanej skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej, z którą PGSW podpisała stosowną umowę określającą zasady współpracy w przedmiotowym zakresie. Lista jednostek penitencjarnych, z którymi PGSW podpisała niniejszą umowę jest zamieszczona na stronie internetowej Sklepuw zakładce „O stronie”.

3. PGSW zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do Sklepu, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie, jaki będzie uważała za stosowny według własnego uznania.

4. PGSW nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności Sklepu ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. PGSW zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Sklepuw części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważała za stosowne według własnego uznania.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem PGSW ani żadna z innych osób udostępniających zawarte w Sklepie internetowym treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Sklepu bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze Sklepu, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez PGSW w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników Sklepu.

6. Opisy produktów zawarte na stronie Sklepu zostały zebrane lub opracowane przez PGSW w dobrej wierze i na podstawie opisów podanych przez producentów i dostawców. PGSW nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z obsługą sklepu.

7. PGSW nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Sklepu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem danych i materiałów znajdujących się w witrynie Sklepu, a także wywołanych błędami systemówkomputerowych, wirusówlub komunikacją, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

8. Użytkownik Sklepu, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Sklepu lub w systemie służącym do przesyłania stron internetowych Sklepu, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.

9. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze Sklepu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, zasadami współżycia społecznego bądź dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić będzie dla PGSW podstawę do natychmiastowego zamknięcia Sklepu dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo, także w sytuacji, w której zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Sklepu lub inne działania hakerskie.

10.  PGSW zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu zmian niniejszego bądź nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane w Sklepie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

 

§2 Rejestracja

1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracji można dokonać podczas składania zamówienia.

2. W celu dokonania Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Rejestracja oraz akceptacja regulaminu stanowi warunek korzystania ze sklepu internetowego.

4. Po dokonaniu rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

5. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych podczas rejestracji danych, nie będą realizowane.

 

§3 Składanie zamówień

1. Składając zamówienie w trybie online, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, któryobowiązuje w odniesieniu do wszystkich produktów oferowanych w Sklepie.

2. Osoba najbliższa, tj. mąż/żona, syn/córka, brat/siostra, konkubent/konkubina, siostrzeniec/siostrzenica, bratanek/bratanica, kuzyn/kuzynka, przyjaciel, narzeczony/narzeczona, ciocia/wujek, babcia/dziadek, wnuk/wnuczka, posiada możliwość złożenia zamówienia na paczkę w sklepie internetowym „PaczkiDoPaczki”. Użytkownikpodczas składania zamówienia dokonuje rejestracji bądź loguje się do konta wcześniej zarejestrowanego. Założenie konta w sklepie pozwala na szybsze korzystanie ze sklepu przy dokonywaniu następnych zamówień.

3. Osoba dokonująca zakupów wybiera z menu "Paczka żywnościowa" lub „Paczka chemiczna”, a następnie placówkę odpowiadającą miejscu odbywania kary przez osadzonego, do którego kierowana jest paczka. 

4. Zamówienia można składać przez całą dobę z każdego miejsca na świecie. Zamówienia mogą być składane zarówno przez obywatela Polski jak również obywatela każdego innego państwa. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu gwarantują i oświadczają Państwo, że posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów w zakresie objętym złożonym zamówieniem oraz mają powyżej 18 lat.

5. Zamówienie może być złożone tylko w przypadku, kiedy skazanyposiada prawo do otrzymania paczki, nie wykorzystał wcześniej tegoż prawa i nie została nałożona na niego kara pozbawiająca go możliwości otrzymania paczki, jak również w sytuacji, w której jest uprawniony do dokonania zakupu na podstawie odrębnych przepisów.

6. Złożone Zamówienie stanowi ofertę i jest dla PGSW wiążące dopiero po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez klienta, weryfikacji i akceptacji zamówienia przez obsługę Sklepu oraz po zaksięgowaniu wpłaty pieniędzy za zamówienie na rachunku bankowym PGSW.W przypadku realizacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji nie wcześniej niż z chwilą zaksięgowania należności za zakupy na rachunku bankowym PGSW.

7. Rejestrując konto mają Państwo możliwość zarejestrowania jednego osadzonego przypożądkowanego do adresu e-mail. W przypadku zamówienia dla innego osadzonego należy założyć oddzielne konto zarejestrowane na inny adres mailowy.

 

§4 Cena i sposób płatności

1. Towary oferowane do zakupu poprzez Sklep sprzedawane będą po cenie obowiązującej w dniu realizacji zamówienia. 

2. Ceny towarów podczas procesu realizacji paczki mogą ulec zmianie i wynikają ze zmian cen u dostawców towarów dla IGB Mazovia.

3. Płatności można dokonać w złotych polskich w formie:

a) przelewu bankowego za pośrednictwem portalu zewnętrznego,

b) przekazem pocztowym (wydruk przekazu pocztowego),

c) przelewem bankowym  (wydruk polecenia przelewu)

d)   lub innym sposobem ( wydruk danych do przelewu) na rachunek bankowy wskazany przez PGSW.

4. Do każdej jednostki penitencjarnej jest przyporządkowany osobny numer rachunku bankowego PGSW, który zostanie podany w wybranej przez Państwa formie zapłaty.

5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym PGSW pełnej ceny złożonego zamówienia.

6. PGSW zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem, jeśli płatność nie została zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym lub jeśli istnieje zasadne przekonanie, że płatność nie zostanie zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym na dowolnym etapie.

7. Do wysyłanej paczki dołącza się paragon fiskalny.

 

 

§5 Dostawa

1. Dostawa paczki zrealizowana zostanie na właściwy adres jednostki penitencjarnej, w której przebywa osadzony do którego kierowana jest paczka.

2. W przypadku, gdy z różnych powodów niezależnych od PGSW, nie będzie możliwa realizacja paczki (np. jeżeli osadzony otrzymał karę pozbawiającą go możliwości otrzymania paczki lub zostanie przeniesiony do innej jednostki penitencjarnej), przyjmuje się, że umowa uległa rozwiązaniu za zgodą obu stron.
W takiej sytuacji otrzymacie Państwo zwrot płatności zrealizowanych za nieodebraną przesyłkę pomniejszony o koszty przelewu bądź przekazu pieniędzy. Jeśli
w dalszym ciągu będą Państwo zainteresowani zamówieniem, konieczne będzie ponowne złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

3. Możliwość zakupu zależy od dostępności produktów. Informacja o braku dostępności towarów zamieszczona zostanie na Stronie.

4. Po akceptacji zamówienia PGSW dołoży starań, aby zapewnić dostawę paczki do osadzonego w ciągu 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania pełnej ceny na rachunku bankowym PGSW.

 

§6 Towary wadliwe

Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów powinny być zgłaszane telefonicznie pod numerem 22 328 60 07 lub drogą elektroniczną na adres paczki@igbmazovia.pl. Jeśli zakupiony przez Państwa towar jest wadliwy, PGSW rozpatrzy reklamacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§7 Odstąpienie od Umowy

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy w terminie 14 dni od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8 Ochrona danych osobowych ( RODO )

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu są przetwarzane przez IGB MAZOVIA.

2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

3. Każdy klient po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Sklepie ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone PGSW dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepu.

2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. IGB MAZOVIA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Sklepu PGSW poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie PGSW, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §7.

5. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:

a) ZAŁĄCZNIK Nr 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

b) ZAŁĄCZNIK Nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niżprzewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksui adres e-mail)  o swojej decyzji o odstąpieniu odniniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczeniainnego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie późniejniż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszejumowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użytew pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosąPaństwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotempłatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, którezdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli umożliwiamy konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać ta: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.paczkidopaczki.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRESAT: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe  z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3, tel.: ………………. mail: ………...........

– Ja/My ___________________________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy_______________________________________________________________________

– Data zawarcia umowy _________________________________/odbioru _________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________________________________________

 

– Data ______________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

Newsletter

Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni

Social Media

Przeczytaj o nas więcej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. OK, zgadzam się.